top of page

הגלוי הסמוי מהעין

דימויים והלכי רוח מעולמו הפנימי של המתבונן משתקפים בהרים הפיסוליים שמנגד

לפני מיליונים רבים של שנים, במורדות מצוקים בלב המדבר, תנועת מים איטית, והשפעתם של גרמי השמים על שמתחולל בעולמנו, החלה ליצור באדמת הגיר הרכה מתווים פיסוליים.

ביום נבחר, בו העננות שורה בשמי המדבר הצחים, ומעמעמת את אור השמש המדברית הבוהקת, וישב המתבונן מרחק מה אל מול פני ההרים הפיסוליים, נפשו נינוחה ואינה מצפה לדבר, המופלא יתרחש.

כעולמות הנפתחים, יחלו להשתקף במראות ההרים מציאויות משתנות. דימוים, הלכי רוח, ואף אל אשר עתיד להתממש, יומחזו מעולמו הפנימי של המתבונן  במצוקי ההר כבכדור הבדולח.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

bottom of page