top of page

צילומי פסלים שלי

לפניך תמונות אישיות המסמלות תחומי חיים שונים. ביכולתך לבחור באחת מהתמונות הקשורות לתחום חיים בו הנך זקוק לעזרה ושינוי. מומלץ להתבונן בתמונה האישית שנבחרה לפני ההרדמות, ומיד עם היקיצה בבוקר, למשך שלושה שבועות. בשני מצבים רגישים אלה של היממה ניתן להשפיע על מרחבך הפנימי ולגבש את הנכון לך בנקודת זמן זו של חייך.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

bottom of page